077-7069393 | 058-7069393
פתרונות אינטרנט
058-7069393

תנאים כלליים וזכויות יוצרים / קניין ותנאי שימוש והסכם שירות

תנאים כלליים וזכויות יוצרים / קניין:


אחריות - אחריותה של "Fastweb2 - עידן-הדלי" תוגבל לתקינות המערכת ולאבטחת מידע נאותה. מובהר בזאת ש"Fastweb2 - עידן-הדלי"' לא תישא באחריות כל שהיא גם במקרה של תקלה טכנית באתר או בבסיס הנתונים ואחריותה תוגבל לתיקון התקלה בלבד.

זכויות יוצרים – זכויות היוצרים על תבנית האתר (Responsive Design Web 2.0 Template) שייכות במלואן ל"Fastweb2 - עידן-הדלי", זכויות היוצרים והקניין לתוכני האתר שייכות במלואן ללקוח ובאחריותו הבלעדית. קוד האתר מבוסס וורדפרס 4.6 שהיא תוכנת קוד פתוח והזכויות בגין קוד זה כפופות לרשיון השימוש החופשי כפי שהוא מוגדר באתר וורדפרס - https://he.wordpress.org

שינויים – לכל שלב יידרש אישורכם בכתב, שינויים לאחר אישור יחויבו בתוספת זמן ומחיר.

מוסכם בזאת שרק לבתי המשפט באזור כפר סבא תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת בנוגע לעסקה זו.

תנאי שימוש והסכם שירות:


א. מובהר בזאת שלקוחות "Fastweb2 - עידן-הדלי" רשאים להשתמש בשרתי החברה / חבילות האירוח למטרות חוקיות בלבד. העברה של חומר תוך הפרה של חוקים פדרליים, חוקי מדינה או תקנות מקומיות אסורה. חומר אסור כולל, אך לא רק, חומר מוגן בזכויות יוצרים, חומר הנחשב מבחינה משפטית לאיום או תועבה, וכן חומר הנחשב לסודות מסחריים/מקצועיים ו"Fastweb2 - עידן-הדלי" שומרת על הזכות לסרב להעניק את שירותיה למי שאינו עומד בתנאים אלו.

ב. "Fastweb2 - עידן-הדלי" שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לבטל את חשבון הלקוח לחלק או לכל השירותים במקרה של שימוש לרעה בחשבון או בשרתי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי והלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה משימוש זה.

ג. מובהר ומודגש שכל ניסיון לפגוע בפעולת השרת, בשרת עצמו או בלקוחות השרת או בלקוחות "Fastweb2 - עידן-הדלי" - אסורים בהחלט ו"Fastweb2 - עידן-הדלי" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את חשבון הלקוח באופן מיידי וללא כל התראה מוקדמת בכל מקרה של פגיעה שכזו והלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם ל"Fastweb2 - עידן-הדלי" כתוצאה מניסיון זה.

ד. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בחבילת האירוח ו/או שרתי החברה לצורך הפצת דואר זבל! "Fastweb2 - עידן-הדלי" שומרת לעצמה את הזכות לבטל חשבונות לקוח באופן מיידי וללא כל התראה מוקדמת בכל מקרה שבו יעשה שימוש כזה והלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה משימוש זה. מובהר בזאת שהגדרת לקוח כמפיץ דואר זבל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של "Fastweb2 - עידן-הדלי".

ה. לקוחות "Fastweb2 - עידן-הדלי" מורשים להקים חדרי chat או פורומים רק לאחר שקיבלו אישור בכתב מ"Fastweb2 - עידן-הדלי".

ו. לקוחות "Fastweb2 - עידן-הדלי" יוכלו להריץ תוכניות / סקריפטים הפועלים ברקע רק לאחר שקיבלו אישור בכתב מ"Fastweb2 - עידן-הדלי". כל מקרה כזה יידון לגופו של עניין ויחול עליו תשלום מיוחד בהתאם לניצול משאבי המערכת והיקף התחזוקה הנדרשת לצורך תפעולו. לקוח שיש בחשבונו תוכנית כזו המנצלת באופן שוטף ורציף מעל 12% ממשאבי המערכת של השרת יתבקש להסירו באופן מידי.

ז. "Fastweb2 - עידן-הדלי" אינה מאפשרת הפעלה של IRC או IRC bots בשרתיה.

ח. "Fastweb2 - עידן-הדלי" שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת. החלק היחסי של כל התשלומים ששולמו מראש יוחזר ללקוח במקרה שהחברה תממש את זכות הביטול המוקנית לה.

ט. חל איסור מוחלט על עשיית שימוש בשרתי החברה לפעולות הפצה, אחסון, עיבוד, שמירה או כל פעולה אחרת בהקשר עם חומרי תועבה או פורנוגרפיה, או כל חומר אחר שהחברה מסתייגת ממנו, כולל, אך לא רק, פורנוגרפיה, הסיווג של חומרים כמתואר לעיל נתון לשיקול דעתה הבלעדי של "Fastweb2 - עידן-הדלי".

י. הלקוח מאשר כי יגן על "Fastweb2 - עידן-הדלי", יפצה אותה ויפטור אותה מכל תביעה, אחריות, אבדן, הפסד או עלות, לרבות שכר טרחת עורך דין, אשר יופנו כלפי "Fastweb2 - עידן-הדלי", סוכניה, לקוחותיה, מנהליה ועובדיה, כתוצאה מכל שירות שסופק או ניתן, או שהוסכם על אספקתו, או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, סוכניו, עובדיו או שליחיו במסגרת זו.

יא. הלקוח מסכים להגן על "Fastweb2 - עידן-הדלי", לפצות אותה ולפטור אותה מכל חבות כדלהלן:

(1) נזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו בדרך אחרת בהקשר עם השרת של "Fastweb2 - עידן-הדלי"; (2) כל חומר שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי; (3) הפרה של זכויות יוצרים; וכן (4) מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך השרת של "Fastweb2 - עידן-הדלי".

יב.1. "Fastweb2 - עידן-הדלי" אינה מציעה אחריות מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי השירותים המסופקים. "Fastweb2 - עידן-הדלי" מתנערת מכל אחריות בדבר סחירות או התאמה למטרה מסוימת, לרבות אבדן נתונים כתוצאה מעיכוב, אי-מסירה, מסירה שגויה וכל הפסקה אחרת בשירות שנגרמה על ידי החברה ועובדיה. הגיבוי ש"Fastweb2 - עידן-הדלי" מבצעת גיבוי הנועד לשימוש ושרידות המערכת הכוללת שלה ושל לקוחותיה ולשימושה בלבד, שרותי גיבוי או שחזור מגיבוי יינתנו בתשלום בלבד ועל פי הימצאותו של גיבוי כזה במערכת.

יב. 2. למרות האמור בסעיף יב.1. (המתייחס למערכות מורכבות), "Fastweb2 - עידן-הדלי" מעמידה לרשות לקוחות האתרים העסקיים, מערכת גיבוי אוטומטית על בסיס יומי - לאתר, לבסיס הנתונים ולקבצים שהועלו לאתר, והם זמינים ללקוח בלוח הבקרה של האתר שלו. שחזור מגיבויים אלו ע,י הצוות שלנו אינו כרוך בעלות כספית.

יג. ביטול עסקה - הנך רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 הקובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה רשאית "Fastweb2 - עידן-הדלי" לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. מובהר בזאת שרישום שם דומיין (שם מתחם) אינו ניתן לביטול או החזר כספי וזאת עפ"י תקנות איגוד האינטרנט. מובהר בזאת שאתר אינטרנט בהתאמה אישית / עיצוב אישי אינו נכלל בהוראות החוק וכל ביטול יחויב בדמי סקיצות לפחות.